Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Hulstkamp Christie's Makelaars e-mail: info@hulstkampgroep.nl tel: 010 - 2250822 / 020 - 2420888 of Piet Warmerdam Makelaardij e-mail: info@pietwarmerdammakelaardij.nl tel: 0252 – 377090.

Kavels + Opstal

De woningtypes zijn zorgvuldig, vanuit stedenbouwkundig oogpunt, gepositioneerd in het plan en staan dan ook vast. De types staan aangeduid op de verkavelingstekening.

De woning is zo optimaal mogelijk op de kavel gepositioneerd waardoor de ruimtes tussen de woningen maximaal is. Individuele koperswensen zijn zo nog mogelijk voor alle kavels waardoor de woning mogelijk iets naar achter wordt verplaatst. Zie hiervoor de koperskeuzelijst.

De materialen zijn zorgvuldig uitgekozen en volledig op elkaar afgestemd door de architect. Het is derhalve dan ook niet meer mogelijk van gevel / dak materialen te wijzigen. Een aantal materialen zoals gevelstenen, dakpannen is te zien in het inspiratiecentrum van ThuisinBouwen.

Uiteraard zijn er uitbouwmogelijkheden. ThuisinBouwen heeft hiervoor vast een voorzet gedaan per type woning. Uiteraard valt dit te personaliseren tijdens de verkoopgesprekken met Thuisin Bouwen. Daarnaast alleen mogelijk als de optie vergunningsvrij is en voor sluitingsdatum.

Achter de kavel bij de bouwnummers 4 t/m 7 is een kleine sloot, er is hier geen ruimte om een steiger te plaatsen. Een vlonder nabij de slootkant maar tussen de overgebleven ruimte van de bomen is beperkt mogelijk.

De kavel is achter de woning is voor een groot deel bestemd als wonen. Hier kan je binnen de geldende verordening, bestemmingsplan en bouwbesluit gebouwen oprichten.

Het oppervlak van vrijstaande bijgebouwen mag maximaal totaal 50 m2 zijn mits het bijgebouw minimaal 3 meter vanaf de woning of erfgrens gesitueerd is. De aannemer gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Meer informatie ook te vinden onder ‘kavelpaspoorten’.

Een vrijstaand bijgebouw met een plat dak mag 3 meter hoog zijn. Een bijgebouw met een kap mag een goot op 3 meter en een nok op 5 meter hebben, afhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens. Binnen de zone van 3 meter vanaf het hoofdgebouw is de maximale hoogte gelijk aan de begane grond laag, plus 30 cm

De bomen aan de achterzijde van de woningen maken onderdeel uit van een houtsingel welke zo karakteristiek zijn voor de Bollenstreek. U dient de bomen die bij oplevering zijn aangebracht in stand te houden.

De woningen kennen standaard een epc van minimaal 0,3. Verder worden de vloer rc 3.5, gevels rc 4,5 en dak rc. 6. Verder is uw woning voorzien van een warmtepomp met gesloten bron in de bodem voor de warmte, de koeling en het warme water. Uw woning wordt goed geïsoleerd en voorzien van een duurzame installatie om u wooncomfort maximaal te borgen.

Ja, de woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Een water - waterwarmtepomp zal de woning voorzien van warmte, koeling en warm tapwater.

Door extra zonnepanelen toe te passen is het mogelijk de EPC onder de nul te brengen. Dit betekent niet dat de woning dan Nul op de Meter wordt. U kunt uw wensen altijd bespreken met de kopersbegeleider van Thuis in Bouwen.

Ja, het bestemmingsplan is onherroepelijk.

De omgevingsvergunning is ingediend en kent een standaard doorlooptijd van 8+6 weken. De woningen passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan hierdoor is er voor gemeente geen reden de omgevingsvergunning niet af te geven. Naar verwachting is de vergunning eind 2020 onherroepelijk.

De tuin wordt opgeleverd met de uitkomende grond van de locatie. Aan de voorzijde van de woning is een inrit van betonstenen voorzien met brievenbus. De woningen met de bouwnummers 1 en 2 krijgen op de tussenliggende erfgrens, i.v.m. het hoogte verschil van de dijk een staalmaten hekwerk met betonnen keerwand, overeenkomstig detail profiel 1-1 op de grondverkooptekening.

Het plan wordt uitgevoerd onder Woningborggarantie.

Er zit geen keuken in de koopsom. Er is wel een project aanbieding gedaan door de partner van de aannemer, vraag bij de kopersbegeleider naar de mogelijkheden. U heeft de volledige vrijheid om zelf een keuken uit te kiezen bij een door u gewenste leverancier. Afstemming voor de posities van leidingen vindt plaats tijdens de verkoopgesprekken bij Thuis in Bouwen.

In de standaard aanneemsom zit een opgewaardeerde badkamer. Dit betreft de SENSE-line van Thuis in Bouwen. Zie verder de technische omschrijving.

U dient zelf nog leveringsovereenkomsten af te sluiten voor elektra en kabel (TV/Internet). Ziggo wordt standaard niet in de woning meegenomen maar aangesloten tot in de meterkast. Er worden trekdraden opgenomen en u dient zelf naderhand de kabel aan te laten brengen.

Openbare inrichting

Ja, de inrichting van de openbare ruimte staat vast en is op basis van de eisen van de gemeente Noordwijkerhout.

Het hemelwater van wordt door middel van een HWA riool geloosd op de greppel of sloot achter uw woning.

Contracten

U koopt de grond van B.V. Timpaan Westmeer en de woning van HMU Oltshoorn (ThuisinBouwen groep). Vandaar dat u een gescheiden koop-, en aanneemovereenkomst tekent.

Hiervoor hebben wij een grondverkooptekening en een kavelpaspoort deze geven weer wat mogelijk is. Tijdens de verkoopgesprekken met de ThuisinBouwen worden alle mogelijkheden nader toegelicht.

Buiten de standaard dienen 5/7 verkocht te zijn. Dienen vergunningen te zijn afgegeven, omgevingsvergunning activiteit bouw en het woningborgcertificaat

Zie hiervoor de opgave van FCTR-E.

Verkoopproces

We gaan voor een persoonlijke benadering. Piet Warmerdam Makelaardij neemt contact op met de inschrijvers in Nieuwbouw Nederland. Zij vragen of je een financiële check kunt laten uitvoeren bij Rabobank Nederland of vergelijkbare instantie. Daarna word je uitgenodigd voor een oriënterend gesprek en kan een optie worden verstrekt. De villa staat gereserveerd en de makelaar maakt samen met de optant een afspraak bij ThuisinBouwen. Daar worden de woonwensen en mogelijkheden uitvoerig besproken en schetsmatig uitgewerkt door de verkoopadviseur van ThuisinBouwen. Vervolgens wordt er een tekenafspraak voor de koop- en aannemingsovereenkomst ingepland 14 dagen na dit gesprek. Geeft de optant de villa terug dan wordt de volgende kandidaat benadert.

Standaard wordt een optie verstrekt voor een periode van 2 weken.

De standaard ruwbouwopties kunnen worden meegenomen in de aanneemovereenkomst. Afwijkingen op standaard opties en overige koperswensen worden later met u doorgenomen, nadat u de gescheiden koop-, aanneemovereenkomst heeft getekend.

Planning

Dit is onder andere afhankelijk van het vervallen van de opschortende voorwaarden zoals het verkoopresultaat en afgifte omgevingsvergunning. Naar verwachting zal er zomer 2021 worden aangevangen met de bouw.

Dit is afhankelijk van de start van de bouw. De woning kent een bouwtijd van ruim 1 jaar. Afhankelijk van de gekozen opties en de bouwvolgorde kan dit meer worden.